Privacy & beheer van gegevens

 Versie:            1.1     Invoerdatum: 15 mei 2018       Laatst gewijzig door: M. Vos op 24 mei 2018

 Privacyverklaring Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord

 Organisatie

 Huisartsenpraktijk Bilthoven noord is een groepspraktijk.

In onze praktijk werken 10 personen die uw medische- en administratieve gegevens zorgvuldig beheren. Wij zijn wettelijk verplicht een dossier van u bij te houden en contractueel verplicht geaggregeerde gegevens aan te leveren aan de Zorggroep Unicum Huisartsenzorgen uw Zorgverzekeraar voor kwaliteitsdoeleinden en financiële afwikkeling.

 Welke gegevens leggen wij van u vast?

 -        Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, uw apotheek,

          verzekeringsgegevens

-        Van uw contacten die u hebt met de praktijk, denk aan uw huisartsbezoeken, visites, telefonische gesprekken, leggen wij

         vast wat uw klachten zijn, en welke afspraken we hierover met u gemaakt hebben.

-        Voorgeschreven medicijnen

-        Laboratoria uitslagen

-        Brieven, verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent

-        Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden

Omgang met uw persoonsgegevens

 Wie ontvangt deze gegevens, dan wel wie kan deze gegevens of een samenvatting ervan inzien?

 -        Uzelf;

-        De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemende huisartsen van

         de praktijk tijdens afwezigheid van uw huisarts;

-        Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk;

-        Huisartsen van Primair Huisartsenposten (alle locaties) hebben inzage in een samenvatting van uw dossier, wanneer u

         een van deze huisartsenposten bezoekt, alleen als u hiervoor specifiek toestemming voor hebt gegeven.

-        De huisartsen van MediBilt die deelnemen aan het inloopspreekuur in de Bilt (huisartsen van huisartsenpraktijk

         Oreonlaan en van Gezondheidcentrum de Bilt

-        De apotheek ziet uw voorgeschreven medicijn en uw administratieve gegevens

-        De specialist ziet bij verwijzing de reden van verwijzen en evt. onderzoeksresultaten

-        Enkele beheerders van het automatiseringssysteem Promedico en Vip Calculus die in opdracht van de praktijk   

         werkzaamheden uitvoeren.

-        Zorgverzekeraar, als het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven, de praktijk declareert

         rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of via een Zorggroep als het gaat om programmatische zorg als u bijv. Diabetes

         Mellitus patiënt bent of COPD hebt.

-        Zorggroep Unicum Huisartsenzorg, voor financiële afhandeling van ketenzorgprogramma’s waaronder Diabetes type 2

          programma en COPD-programma

Al deze mensen hebben geheimhoudingsplicht.

 Het delen van deze gegevens is nodig om u zo goed mogelijke zorg te bieden.

 Welke gegevens verstrekken wij aan wie, zonder vermelding van uw persoonsgegevens:

-        Medische gegevens voor onderzoek: Erasmus Universiteit

-        Medische gegevens voor onderzoek: Julius Huisartsen Netwerk

-        Aantallen en percentages van verrichtingen van Ketenzorgprogramma’s, voor kwaliteitsverbetering aan: Zorggroep

         Unicum Huisartsenzorg.

Deze gegevens zijn dan ook niet herleidbaar naar u als persoon

Uw toestemming

Door u in te schrijven bij onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren. Als we uw gegevens niet mogen delen voor onderzoeksdoeleinden, kunt u dit bij ons aangeven.

 

Wij hebben vooraf uw expliciete toestemming nodig om een samenvatting van uw medische gegevens uit ons systeem aan te bieden aan de artsen van Primair Huisartsenposten. Zodra u de huisartsenpost bezoekt is deze samenvatting door de behandelend arts te raadplegen. Vraag de assistente hoe u deze toestemming aan ons kunt geven. Uw toestemming voor deze gegevensuitwisseling kunt u op elk moment bij ons weer intrekken.

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte in de praktijk bevindt.

Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens wet- en regelgeving.

 Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen. In ieder geval zolang u in onze praktijk staat ingeschreven. Wanneer u onze praktijk verlaat dan sturen wij, na akkoord van uw nieuwe huisarts, uw medische dossier naar hem/haar door via een beveiligde verbinding. Na overlijden van een van onze patiënten, wordt het medisch dossier gearchiveerd en ten minste vijftien jaar bewaard. Dagelijks wordt er een back-up gemaakt van ons automatiseringssysteem. Deze back-ups worden tijdelijk bewaard en daarna vernietigd. 

 Wat u zelf kunt doen

 -      Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het portaal.

-       Als u een wachtwoord kiest, zorg dan dat dit niet gemakkelijk te raden is. Een wachtwoord wordt veiliger als het een lang

        wachtwoord is, bijvoorbeeld een zin, en als er verschillende soorten tekens in staan.

-       Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt.

-       Wij adviseren u om geen openbaar wifi te gebruiken.

-       Laat uw laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met wifi, ook niet met de wifi thuis.

-       Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.

 

Klachtenprocedure van onze praktijk

Zie hiervoor de  klachtenprocedure zoals elders vermeld op de website.

 

Recht op inzage en rectificatie of verwijdering

U hebt het recht om inzage te krijgen in uw dossier. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven aan uw huisarts. Mocht u van mening zijn dat bepaalde gegevens niet correct zijn, en deze wilt laten wijzigen of verwijderen, overlegt u dit met uw huisarts.

Voor Nadere omschrijving van de patinetenrechten aangaande privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie ook de patientenrechten verklaring.